Aviso legal


Aviso legal en Galego (en castellano a continuación)

Este sitio web pertence a Elena García Vázquez, con nome comercial “Eiravedra Fotógrafas” e domicilio fiscal en av. Esteiro 121-123 baixo, 15403 Ferrol. Teléfono 981 931 924 e correo electrónico contacto@eiravedrafotografas.com.

Obxecto.

A finalidade do sitio web http://nadal.eiravedrafotografas.com/ é a de informar sobre os servizos fotográficos ofrecidos por Eiravedra Fotógrafas e sobre as formas de contacto coa empresa.

Condicións de uso.

A navegación polo sitio web implica a aceptación das condicións de uso e os termos da política de privacidade e da política de cookies. Tamén implica a declaración de ter lido completo este aviso legal.

As políticas de privacidade e de cookies poden ser consultadas nas súas respectivas páxinas:

política de privacidade.

política de cookies.

Propiedade intelectual e industrial.

Todas as fotografías, imaxes e textos e tamén os logos da marca Eiravedra Fotógrafas que aparecen neste sitio web están protexidos polos correspondentes dereitos de propiedade intelectual e industrial. Non está permitido o seu uso nen descarga sen autorización expresa previa para ningún uso. Non está permitido o hot-linking das imaxes deste sitio web.

Os deseños, gráficos ou logos alleos a Eiravedra Fotógrafas que podan aparecer neste sitio web pertencen aos seus propietarios.

Responsabilidade dos contidos.

A propietaria deste sitio web non se fai responsable da legalidade doutros sitios web que enlacen con este nen doutros sitios web aos que este poida enlazar.

A propietaria deste sitio web reserva para si o dereito de cambiar os contidos do propio sitio web sen previo aviso.

O contido de http://nadal.eiravedrafotografas.com/ é meramente informativo e orientativo. Anque é posto todo o esforzo en ofrecelo de xeito correcto non se poderá garantir que non existan erros. A información ofrecida neste sitio web non é determinante dos servizos que poidan ser contratados con Eiravedra Fotógrafas. Os servizos que se poidan contratar con Eiravedra Fotógrafas serán acordados con Eiravedra Fotógrafas e especificados no contrato que se asine entre a persoa cliente e Eiravedra Fotógrafas. Este sitio web non é un medio de contratación deses servizos.


Aviso legal en castellano (en galego arriba)

Este sitio web pertenece a Elena García Vázquez, con nombre comercial “Eiravedra Fotógrafas” y domicilio fiscal en av. Esteiro 121-123 baixo, 15403 Ferrol. Teléfono 981 931 924 y correo electrónico contacto@eiravedrafotografas.com.

Objeto.

La finalidad del sitio web http://nadal.eiravedrafotografas.com/ es la de informar sobre los servicios fotográficos ofrecidos por Eiravedra Fotógrafas y sobre las formas de contacto con la empresa.

Condiciones de uso.

La navegación por el sitio web implica la aceptación de las condiciones de uso y los términos de la política de privacidad y de la política de cookies. También implica la declaración de haber leido completo este aviso legal.

Las políticas de privacidad y de cookies pueden ser consultadas en sus respectivas páginas:

política de privacidad.

política de cookies.

Propiedad intelectual e industrial.

Todas las fotografías, imágenes y textos y también los logos de la marca Eiravedra Fotógrafas que aparecen en este sitio web están protegidos por los correspondientes derechos de propiedad intelectual e industrial. No está permitido su uso ni descarga sin autorización expresa previa para ningún uso. No está permitido hacer hot-linking de las imágenes de este sitio web.

Los diseños, gráficos o logos ajenos a Eiravedra Fotógrafas que puedan aparecer en este sitio web pertenecen a sus propietarios.

Responsabilidad de los contenidos.

La propietaria de este sitio web no se hace responsable de la legalidad de otros sitios web que enlacen con este ni de otros sitios web a los que este pueda enlazar.

La propietaria de este sitio web se reserva el derecho de cambiar los contenidos del propio sitio web sin previo aviso.

El contenido de http://nadal.eiravedrafotografas.com/ es meramente informativo y orientativo. Aunque es puesto todo el esfuerzo en ofrecerlo de manera correcta no se podrá garantizar que no existan errores. La información ofrecida en este sitio web no es determinante de los servicios que puedan ser contratados con Eiravedra Fotógrafas. Los servicios que se puedan contratar con Eiravedra Fotógrafas serán acordados con Eiravedra Fotógrafas y especificados en el contrato que se firme entre la persona cliente y Eiravedra Fotógrafas. Este sitio web no es un medio de contratación de esos servicios.